ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กิจกรรม
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


กิจกรรม


ถวายราชสดุดี ๑๒ สิงหา มหาราชินี

                                 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานนำคณะกรรมการ, ที่ปรึกษา,อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด กล่าวถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลทรงพระเจริญพระชมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ ลานเอนกประสงค์ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด จากนั้น เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สิริแห่งแผ่นดิน ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้นำโครงการเฉลิมพระเกียรติหลัก ๕ โครงการที่จะดำเนินการในปี ๒๕๕๕ มาแสดงได้แก่ ๑.โครงการขุดคูกั้นช้าง เพื่อป้องกันช้างป่าออกนอกพื้นที่ ๒. โครงการปลูกป่าให้ทั่วพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ๓. โครงการขุดสระน้ำตื้นกระจายทั่วพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำและอาหารของสัตว์ป่า ๔. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗๐๐ นาฬิกา

นกประจำชาติไทยarticle

แนะนำนกหายาก ในป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) ไก่ฟ้าพญาลอ นกประจำชาติไทย

 

ตรวจเยี่ยมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในบริเวณพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ณ หน่วยจัดการต้นน้ำภูไท เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายอนุชา กระจายศรี ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) พร้อมข้าราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ หลังจากรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการขุดสระน้ำตื้นแล้ว คณะได้เดินทางไปตรวจพื้นที่ขุดสระน้ำตื้น จากนั้นได้เดินทางไปดูพื้นที่เพาะชำกล้าไม้ ณ ฐานปฏิบัติการรักษาป่า (ฉช.๑) เขากา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายเดชา นิลวิเชียร หัวหน้าฐานปฏิบัติการฯ พร้อมเจ้าห้นาที่และประชาชน ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการเพาะชำกล้าไม้ หลังจากนั้นร่วมถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่และประชาชน ต่อมาได้เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๒ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ โดยมี นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ รับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาและการดำเนินงานเกี่ยวกับดินและน้ำ จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดชลุบรี ซึ่งเป็นหน่วยดูแลในพื้นที่ป่าสงวนที่มีเขตติดต่อกับเขตป่าอนุรักษ์ โดยมี นายสมคิด แก้วไทรหงวน ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ รับฟังการบรรยายสรุป ความเป็นมา อำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน เมื่อถึงเวลาคณะได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

Headline
ป่าชุมชน ความหมายของ "ป่า" และ "ชุมชน"article

ป่าชุมชนคือ รูปแบบการใช้ที่ดิน ป่าและทรัพยากรต่างๆ จากป่าที่ชาวบ้านตามชุมชนในชนบทที่อยู่ในป่าหรือใกล้ป่าได้ใช้กันเป็นเวลานานแล้ว โดยมีระบบการจำแนกการใช้ที่ดิน ป่าและทรัพยากรต่างๆ มีอาณาเขตและกฎเกณฑ์การใช้เป็นที่รับรู้และยอมรับกันทั้งภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ...

สถานการณ์"สัตว์ป่าเมืองไทย" เพื่อนร่วมโลกที่ถูก"มนุษย์"คุกคามarticle

     สิ่งมีชีวิตในโลกนี้แบ่งเป็น พืช และสัตว์ คนก็ถือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่มีวิวัฒนาการมายาวนานจนกลายเป็นผู้รุกรานสิ่งมีชีวิตอื่นๆ จนกระทั่งกลายเป็นผู้ครอบครองแผ่นดิน ถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตทั่วไป การรุกรานเพื่อยึดครองแผ่นดินต้องมีการตัดไม้ทำลายป่า เปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรม โรงงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้ถูกรุกรานคือต้นไม้และสัตว์ป่า ...
 

ถนนกับสัตว์ป่าarticle

การสร้างถนนเข้าไปในพื้นที่ป่าจัดได้ว่าเป็นการคุกคามต่อสัตว์ป่าอย่างถาวร และเป็นการคุกคามในระยะยาว...

ข้อมูลป่าตะวันออกarticle

ชื่อป่าตะวันออกอาจเป็นชื่อที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักกันมากนักเพราะที่จริงแล้ว ชื่อป่าตะวันออกเกิดจากการรวม เอาพื้นที่ป่า ๕ แห่ง ...

หน้า 13/13
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[Go to top]