ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletกระดานสนทนา
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม article
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
๑.       พลเอก สุรัตน์                      วรรักษ์                    ประธานอนุกรรมการ
๒.       พลเอก ศานิต                      พรหมาศ                  รองประธานอนุกรรมการ
๓.       พลเอก พีรพร                      ศรีพันธุ์วงศ์               รองประธานอนุกรรมการ
๔.       พลโท สุชาติ                       ผ่องพุฒิ                   รองประธานอนุกรรมการ
๕.       พลตรี วัชระ                        นิตยสุทธิ์                  รองประธานอนุกรรมการ
๖.       พลเอก เฉลิมชัย                  วิรุฬห์เพชร                อนุกรรมการ
๗.       พลโท สุพล                        ไชยพิณ                    อนุกรรมการ   
๘.       พลตรี เกรียงศักดิ์                 ศรีศักดา                   อนุกรรมการ
๙.       นาย ภูษิต                           ภานุภาพเมธี              อนุกรรมการ
๑๐.     นาย วัธนา                                             บุญยัง                        อนุกรรมการ
๑๑.     นาย สนธิญาน                     ชื่นฤทัยในธรรม          อนุกรรมการ             
๑๒.     นาย นพดล                         ตัณศลารักษ์              อนุกรรมการ
๑๓.     นาย ไพศาล                        เพชรโรจน์                 อนุกรรมการ
๑๔.     นาย ประสาน                       หวังรัตนปราณี           อนุกรรมการ
๑๕.     พันเอก อิสสรญาณ               จันทร์แก้ว                  อนุกรรมการ
๑๖.     นางชมชนก                         วงษ์ฐากร                  อนุกรรมการ
๑๗.     นาย ทูน                             หิรัญทรัพย์                อนุกรรมการ
๑๘.     พลตรี อุณะ                         รมยานนท์                 อนุกรรมการ
๑๙.     นาวาเอกหญิง ทยิดา            จิเนราวัต                   อนุกรรมการ
๒๐.     เรืออากาศเอก นิวัฒน์ชัย       วิมลมุข                     อนุกรรมการ
๒๑.     พันตรีหญิง หญิง กฤติยา       วรรักษ์                     อนุกรรมการ
๒๒.     ร้อยโท หญิง โชติรส             สมบุญ                     อนุกรรมการ
๒๓.     พลตรี พินิจ                          แสงแก้ว                   อนุกรรมการและเลขานุการ
 
 

 

..................................................มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ขอบคุณการปฏิบัติงาน
ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิอนุรักษป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
สารจากประธาน article
ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
คณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
คณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ article
คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ article
คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ และประเมินผล article
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช article
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า article
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ article
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร article
คณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ