ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletกระดานสนทนา
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletเอกสารเผยแพร่
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletคณะกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletสถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
bulletเวทีสิ่งแวดล้อม
bulletศูนย์ข่าวและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด(ภาคตะวันออก)


  

การประชุมสามัญคณะกรรมการประจำปี ๒๕๕๗

 เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานประชุมสามัญคณะกรรมการประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิฯ, คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ ,คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ, และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด อาทิ พลเอก พัฑฒะนะ พุธานานนท์, นายสถิตย์ สวินทร,พลเอก อุดมเดช สีตบุตร,พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล, พลเอกธีรชัย นาควานิช, พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท, พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน... ณ อยุธยา ,พลเอก คณิต สาพิทักษ์ ,นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ ผู้แทน กสทช., นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ได้มอบเงินสินไหมทดแทนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด จำนวน ๔ ราย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๒ ราย ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท และเสียชีวิตจากโรคร้าย ๒ ราย ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท มอบของที่ระลึกให้กับผู้เขียนบทความลงพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ(๘๐ พรรษา มหาราชินี) จำนวน ๕ ราย สรุปมติที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการมูลนิธิฯ ชุดเดิมที่ออกตามวาระ จำนวน ๒๑ คน จาก ๒๔ คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และได้แต่งตั้งกรรมการมูลนิธิฯ เพิ่มเติมอีก จำนวน ๒ คน คือ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม และ พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นกรรมการมูลนิธิฯ จากนั้น ได้อนุมัติงบประมาณทุกโครงการที่หน่วยในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เสนอมา อาทิ งบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปี ๒๕๕๘ รวม ๗ หน่วย จำนวน ๑๔ โครงการ, เงินทุนการศึกษา ๓๗๘ ทุน, เงินประกันชีวิตกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ๗๖๑ ราย เป็นต้น ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

More...
รับมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และ อนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซล่าเซล) ขนาด ๑๐.๒๓ กิโลวัตต์ มูลค่า ๗๖๗,๓๕๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากนายเสษฐา วัยวุฒิภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ไว้ใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ภายในอาคารสำนักงานมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน อย่างยั่งยืนในอนาคต ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา

More...
รับมอบผ้าห่มและเงินบริจาค

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และ อนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบผ้าห่ม จำนวน ๑๐,๐๐๐ ผืน มูลค่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากนายยง สุขสุดประเสริฐ ประธานกรรมการหอการค้าไทย - จีน ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนชาวเนปาล ผู้ได้รับความเดือดร้อน จากภัยพิบัติแผ่นไหว และนายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานกรรมการ บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

More...
อวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558

 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ, คณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ, คณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ ,คณะบุคคลต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เข้าอวยพรพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ ลานเอนกประสงค์อาคารมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา

More...
มอบผ่้าห่มกันหนาวให้ประชาชนภาคเหนือ

 เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบหมายให้พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด , พลเอก อนันต์ กาญจนปาน ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ,พลโท วุทธิไกร ผาลิโน รองประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้มีฐานะยากจน ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 

More...
รับมอบเงินบริจาค

 เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด พร้อมคณะกรรมการ มูลนิธิฯ และอนุกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจากนายรังสรรค์ เฉลิมไกรวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรยัลสกาย จำกัด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ คน ป่า และสัตว์ป่า อยู่ร่วมกันได้แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่อย่างมีความสุขและเป็นไปอย่างยั่งยืน ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

More...