ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โครงการ"พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี"
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


โครงการ"พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี" article


โครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

               
           

โครงการของ
          กองทัพภาคที่ ๑

 ดำเนินการโดย :
             มลฑลทหารบกที่ ๑๔
          กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ
          กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ
          สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ ชลบุรี
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
          เทศบาลตำบลบางทราย
          จังหวัดชลบุรี

หลักการและเหตุผล
          เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา 
ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔     กองทัพบกจึงได้ริเริ่มจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของ ทบ. ขึ้นและได้จัดกลุ่มกิจกรรมต่างๆไว้โดยกำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  ซึ่งวางกรอบในการจัดกิจกรรม
ออกเป็น ๖ กลุ่ม ดังนี้
          กลุ่มที่ ๑ - กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          กลุ่มที่ ๒ - กิจกรรมการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
          กลุ่มที่ ๓ - กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
          กลุ่มที่ ๔ - กิจกรรมการแสดงแสงยานุภาพทางทหาร
          กลุ่มที่ ๕ - กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้พลังงาน ทดแทน
          กลุ่มที่ ๖ - กิจกรรมการก่อสร้างอาคารถาวรวัตถุและศูนย์การเรียนรู้ เพื่อรวบรวมพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อกองทัพบก
          ในการจัดกิจกรรมกลุ่มที่ ๑ คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น  กองทัพบกกำหนดให้ปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เช่น บริเวณต้นน้ำป่าเสื่อมโทรมและป่าชายเลนต่างๆ เป็นต้น    ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบต่อแนวทางของ
กองทัพบก  กองทัพภาคที่ ๑ โดยมณฑลทหารบกที่ ๑๔ จึงได้ประสานความร่วมมือกับจังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ ชลบุรี  จัดกิจกรรมการผลูกป่าชายเลนและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางทรายขึ้น

วัตถุประสงค์
              ๑. เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ที่ได้ทรงอุทิศ
พระ
วรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           ๒. เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔
           ๓. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีสภาพที่อุดมสมบูรณ์อันจะส่งผลในการเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ,
แหล่งอาหาร, แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด และเป็นพื้นที่กภัดน้ำเสียตามธรรมชาติ รวมถึงการป้องกันภัยธรรมชาติอีกประการหนึ่งด้วย
           ๔. เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกของทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่เป้าหมายของโครงการ :
      พื้นที่ป่าชายเลนและระบบนิเวศน์ของพื้นที่ป่าชายเลนในเขตเทศบาลตำบลบางทรายตลอดแนวชายฝั่งประมาณ ๒ กิโลเมตร

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
          ๑. เทศบาลตำบลบางทราย
          ๒. มณฑลทหารบกที่ ๑๔
          ๓. กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ และหน่วยขึ้นตรง
          ๔. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๑ รักษาพระองค์ฯ
          ๕. สถานีทรัพยากร ป่าชายเลนที่ ๕ จังหวัดชลบุรี
          ๖. จังหวัดชลบุรี
          ๗. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รายละเอียดการปฏิบัติ
          ๑. จำนวนพื้นที่การปลูกในขั้นต้น ๑๒๕ ไร่
          ๒. จำนวนกล้าไม้ที่ใช้ ๙๐,๐๐๐ ต้น
          ๓. การจัดหากล้าไม้ : สถานีพัฒนาทรัพยากร ป่าชายเลนที่ ๕ จังหวัดชลบุรี
          ๔. การขนย้ายกล้าไม้ : มณฑลทหารบกที่ ๑๔

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ๑. ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
          ๒. ป่าชายเลนมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ, แหล่งอาหาร, แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด และเป็นพื้นที่กภัดน้ำเสียตามธรรมชาติ รวมถึงการป้องกันภัยธรรมชาติได้
          ๓. ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยกันสร้งเพิ่มและรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ของธรรมชาติต่อไป

ภาพรวมกิจกรรมโครงการ
 Facebook

พบกับพวกเราได้บน Facebook
พิธีปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ ๕ ธันวามหาราช
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
มอบนม จำนวน ๑๒๐ ลัง ให้กับโรงเรียน วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนายขัน สาลีหอม อายุ ๗๓ ปี วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
มอบทุนการศึกษาให้กับ บุตรข้าราชการและพนักงานชั้นผู้น้อย วันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ประชุมสามัญคณะกรรมการ ประจำปี ๒๕๕๒
ประธานฯ ประชุมหารือจัดทำละครเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา(๑๘ มิ.ย.๕๓)
รับมอบเงินบริจาคจากนิตยสารสุดสัปดาห์ บริษัทอมรันทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตรวจเยี่ยม มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓
ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกสนับสนุนเงินสวัสดิการมูลนิธิฯ
สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ ๑๒ สิงหามหาราชินี
สนับสนุนการเฝ้าระวังและจัดการสุขภาพสัตว์ป่า
ยาสูบสนับสนุนเงินเพื่อใช้ในการวางระบบติดต่อสื่อสาร
เปิดการฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้ราษฎร
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมอบเงินบริจาค
บริษัทไทยเบฟเวอเรจมอบเงินจัดสร้างสารคดี
ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกสนับสนุนมูลนิธิฯ
เลขาธิการมูลนิธิป่า 5 จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบตอปลีกไม้แปรรูปกลางป่าอนุรักษ์ article
ภาพกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ชลบุรี 18 มิ.ย. 51 article
ตรวจเยี่ยมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว article
ก้าวสู่ปีที่ ๒ ของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ article