ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด คณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
ReadyPlanet.com
dot
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
dot
bulletหน้าหลัก
bulletแนะนำและประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของมูลนิธิฯ
bulletหน้ารวมบทความ
bulletวารสารมณีบูรพา
bulletห้องแสดงภาพ
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
dot
คณะกรรมการ
dot
bulletประธานกรรมการ
bulletที่ปรึกษามูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการ
bulletคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
bullet คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
bulletคณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ
dot
เวปที่น่าสนใจ
dot
bulletโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
bulletกองทัพบก
bulletกระทรวงพลังงาน
bulletกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
bulletกรมป่าไม้
bulletกรมอุทยานแห่งชาติฯ
bulletกรมควบคุมมลพิษ
bulletมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
bulletธรรมชาติในป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
dot
วิดีโอคลิป
dot
bulletช้างปล้นอาหาร
bulletคนกับป่า
bulletช้างที่เขาใหญ่
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๑
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๒
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๓
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๔
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๕
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๖
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๗
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๘
bulletต้นกำเนิดแม่น้ำชี๙
bulletทริปโหด ภูสอยดาว
bulletภูสอยดาว (ท่องเที่ยว)


เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕


คณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ article

รายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

 

  ๑.    พลเอก รุ่งโรจน์            จำรัสโรมรัน              ประธานอนุกรรมการ

  ๒.    พลโท ประเสริฐ            ประภักดี                  รองประธานอนุกรรมการ

  ๓.    พลโท วุทธิไกร             ผาลิโน                     อนุกรรมการ

  ๔.    พลโท วินิจ                  วัชรสกุณี                  อนุกรรมการ

  ๕.    นายศรีศักดิ์                 ว่องส่งสาร                 อนุกรรมการ

  ๖.    พลเอก ณรงค์ฤทธิ์         อิศรัตน์                   อนุกรรมการ

  ๗.    พลโท ทวี                    แจ่มจำรัส                 อนุกรรมการ

  ๘.    พลตรี นุกุลธร              ทับทิมรณยุทธ          อนุกรรมการ

  ๙.   พลตรี อภิชาติ              ชุติมิต                      อนุกรรมการ

  ๑๐.  พลเอก กฤษณ์โยธิน       ศศิพัฒนวงษ์          อนุกรรมการ

  ๑๑.  นายนพพงศ์                อังสุวัฒนะ                 อนุกรรมการ

  ๑๒.  นางสาว นวพรรณ        พุ่มทอง                    อนุกรรมการ   

  ๑๓.  นายสมยศ                  วินิจฉัยกุล                 อนุกรรมการ

  ๑๔.  นายณัชนนท์               เชื้อชูวงศ์                  อนุกรรมการ

  ๑๕.  นายธนิตย์                   เศรษฐีกุล                 อนุกรรมการ

  ๑๖.  พลตำรวจเอก วิระชัย     ทรงเมตตา              อนุกรรมการ

  ๑๗.  นายพฤทธิ์                  ศรีปาน                     อนุกรรมการ

  ๑๘.  นายวันชัย                   ลิ่วเฉลิมวงศ์             อนุกรรมการ

  ๑๙.  นายอธิก์                     วงเวียน                    อนุกรรมการ

  ๒๐.  นายเจริญชัย               หวังอารยธรรม         อนุกรรมการ

  ๒๑.  พลโท กิตติพันธ์            ชูพิพัฒน์                อนุกรรมการ

  ๒๒.  นายพิสิฐชัย                 วงเวียน                   อนุกรรมการ

  ๒๓.  นายชรินทร์                 ปริตตะพงศาชัย       อนุกรรมการ

  ๒๔.  นายสุรศักดิ์                 มุกประดับ                อนุกรรมการและเลขานุการ

…………………..

 

 

 
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

ขอบคุณการปฏิบัติงาน
ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิอนุรักษป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
สารจากประธาน article
ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
คณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด article
คณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ article
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม article
คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ และประเมินผล article
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช article
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า article
คณะอนุกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ article
คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตราษฎร article
คณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ